Škodové nebo obnosové pojištění
Vladimír Fortelka 2 komentáře

Před několika týdny jsem řešil jeden zajímavý případ. Oslovil nás přes naše webové stránky zájemce o pomoc s řešením pojistné události. Poslali jsme si několik e-mailů, přičemž jsme zjistili, že si sjednal několik pojistných smluv u různých pojistitelů na jedno a to samé riziko. Když si pojistné smlouvy sjednával, byl vždy v pojišťovně ujištěn, že to není nic neobvyklého a že z každé pojistné smlouvy obdrží pojistné plnění.

Aby to ale platilo, musí být na začátku sjednání pojistné smlouvy jasno, zda se jedná o škodové nebo obnosové pojištění. Tyto dva pojmy jsou určující pro možnost obdržet pojistné plnění ze všech uzavřených smluv. Pojďme si to vysvětlit.

Co rozhoduje o tom, kdy se sjednává škodové nebo obnosové pojištění?

Oba dva pojmy definuje zákon (NOZ).

Škodové pojištění § 2811:

Při škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události.

Obnosové pojištění § 2821:

Obnosové pojištění zavazuje pojistitele poskytnout v případě pojistné události jednorázové či opakované pojistné plnění v ujednaném rozsahu. Základem pro určení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění je částka určená na návrh pojistníka, kterou má pojistitel v případě vzniku pojistné události vyplatit, anebo výše a četnost vyplácení důchodu.

Škodové nebo obnosové pojištění.

Výňatek z pojistných podmínek. Pojištěný je informován, že uzavírané pojištění je škodové.

Vždy se zajímejte zda si sjednáváte škodové nebo obnosové pojištění

Jinými slovy, škodové pojištění zaplatí náklady na uvedení do původního stavu před škodou, nebo k vyrovnání úbytku. Ke škodovému pojištění se váže ještě definice vícenásobného pojištění § 2818, čímž je jasně omezen počet pojistných plnění a jejich výše na totožný předmět pojištění.

  1. Vznikne-li vícenásobné pojištění, oznámí to pojistník bez zbytečného odkladu každému pojistiteli a v oznámení uvede ostatní pojistitele a pojistné částky nebo limity pojistného plnění ujednané v ostatních smlouvách.
  2. Pojistitel, jemuž byla jako prvnímu oznámena pojistná událost, poskytne pojistné plnění do výše pojistné částky nebo limitu pojistného plnění ujednaného ve smlouvě, kterou je vázán, a oznámí to bez zbytečného odkladu ostatním pojistitelům, o nichž se dozvěděl. Tím není dotčeno právo oprávněné osoby požadovat pojistné plnění až do výše vyrovnání úbytku majetku na ostatních pojistitelích, pokud pojistná částka nebo limit pojistného plnění ujednaný ve smlouvě s prvním pojistitelem nepostačuje k vyrovnání celého úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události.

Z textu je zřejmé, že plnění lze dostat maximálně do výše skutečně vzniklé škody a to buďto od jednoho pojistitele nebo od různých pojistitelů. Překročením limitu skutečné škody by došlo k neoprávněnému obohacení.

Škodové pojištění mějte jen jedno, obnosových kolik chcete

Obnosové pojištění zajišťuje výplatu obnosu dohodnutého v pojistné smlouvě.

Pro pochopení existuje jednoduchá pomůcka:

  • Obnosové pojištění bývá obvykle ujednáno u pojistných smluv na zdraví.
  • Škodové u pojistných smluv na věci (majetek a peníze).

Klient měl sjednáno více škodových smluv

V tomto případě nemohl získat pojistné plnění z každé uzavřené pojistné smlouvy, ale pouze z jedné. Nebo z každé pojistné smlouvy poměrnou část, přičemž by součet všech poměrných částí činil 100%.

Znali jste tyto pojmy už dříve? Setkali jste se někdy s odmítnutím vícenásobného pojistného plnění z důvodu škodového pojištění?  

 

— 2 komentáře —

    • Dobrý den paní Kostková, není to obvyklé. Pokud o to budete usilovat, musíte přesvědčit svými argumenty podložené věrohodnými důvody pojišťovnu. Řekl bych ale, že nebudete úspěšná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *