Pojištění průmyslu je vedle flotilového pojištění naší hlavní specializací. Jedná se o zcela specifickou kategorii, na kterou i pojistitelé nahlížejí zcela jinak. Zde se oproti retailovému pojištění zcela běžně upravují pojistné podmínky odchylně ve prospěch klienta. Tyto odchylky mají zásadní vliv na kvalitu pojistné smlouvy.

Dá se tak říci, že bez zásahu do pojistných podmínek nemůže vzniknout kvalitní pojistná smlouva, neboť pojistné podmínky používají pojistitelé obvykle stejné, jak pro průmyslové pojištění, tak pro pojištění podnikatelské.

Průmyslové pojištění a pojištění rizik
Průmyslové pojištění a pojištění rizik

V zákoně č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb. § 38a lze najít zmínku o „velkých rizicích“. To je ale zavádějící název. V pojišťovnictví je definováno to proti čemu se klient pojišťuje pojmem „pojistné nebezpečí“ nebo jen „nebezpečí“. Zatímco riziko označuje míru (velikost) nebezpečí. Riziko je tak buďto malé, nebo velké. Velké riziko by tak mělo znamenat, že se jedná např. o velké riziko nebezpečí požáru, výbuchu, záplavy atd. To je ale v rozporu s ujednáním, které říká, že pokud pojištěný překročí nejméně dva z následujících limitů, jedná se o pojištění velkých rizik:

  1. úhrn rozvahy 6,2 milionu eur, – 155 mil Kč
  2. čistý obrat 12,8 milionu eur, – 320 mil Kč
  3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250.

Klient s obratem vyšším než 320 mil Kč a současně s více než 250 zaměstnanci patří podle zákona do pojištění velkých rizik, přičemž mu nemusejí žádná velká rizika nebezpečí požáru, výbuchu, nebo jiných pojistných nebezpečí vůbec hrozit, dokonce jsou ta rizika pojistných nebezpečí tak malá, že je nebude ani v pojistné smlouvě chtít mít.

Zásadní, první, činností v případě zájmu uzavřít pojištění je takzvaná riziková analýza. Jedná se o nutné prověření všech podstatných skutečností majících souvislosti s pojištěním. Je to oblast ochrany majetku jak proti požáru, tak proti vniknutí neoprávněných osob. Následuje posouzení stavebních konstrukcí s přihlédnutím k jejich stavebně technickému stavu. Řízení rizika (zvyšování, zmenšování), plnění zákonných ustanovení, norem a povinností provádět pravidelně revize je určující při případných likvidacích pojistných událostí. Nakonec se posuzuje pravděpodobnost možných škod a určuje se maximální výše škody.