Tam, kde nestačí běžné pojištění odpovědnosti za škodu (z důvodu výluk), nastupují speciální pojištění, která jsou schopna krýt nebezpečí čistých finančních škod způsobených jak škůdcům (nejedná-li se o trestný čin), tak poškozeným.

Takovým hlavním představitelem je pojištění D&O (Directors and Officers Liability). Poskytuje pojistné plnění za finanční škody způsobené pojištěnými – fyzickými osobami a dále potom kryje náklady na jejich právní zastoupení. Za fyzické osoby se obvykle považují členové statutárních a dozorčích orgánů a zaměstnanci společnosti ve vedoucích a kontrolních funkcích.

Pojištění finančních rizik
Pojištění finančních rizik

Škoda, kterou fyzické osoby způsobily svým rozhodnutím, musí být za všech okolností potvrzena pravomocným rozhodnutím soudu.

Dalším produktem, který někteří pojistitelé na pojistném trhu v ČR nabízejí, je pojištění zpronevěry. Toto pojištění pokrývá nebezpečí vzniku škody podvodným jednáním zaměstnanců. Dnes se již lze zabezpečit také proti krádeži v provozních prostorách pojištěného, padělání peněz, podvodných platebních příkazů, atd.

Některá pojištění vznikají na základě technologického rozvoje společnosti. Sem patří především pojištění úniku dat a informací. Pokud dojde k úniku dat a informací pojištění kryje náklady za pokuty od správních a regulačních úřadů a hradí náklady spojené s uvedením do stavu, ve kterém se společnost nacházela bezprostředně před únikem dat a informací.

Speciální pojištění, kterým se zabývá omezený počet specializovaných pojistitelů (Hermes, Atradius, Cofface, EGAP) se jmenuje pojištění platební neschopnosti a platební nevůle, zkráceně – pojištění pohledávek. Při sjednání tohoto pojištění získá pojištěný nárok na pojistné plnění tehdy, uplyne-li doba stanovená v pojistné smlouvě, přičemž si pojištěný sám nevymohl na svém dlužníkovi platbu za vystavené služby nebo zboží. Maximálně lze získat z tohoto typu pojištění až 95% hodnoty pohledávky.

Lze si pojistit jednotlivé odběratele, stejně tak celý obchodní obrat se všemi odběrateli. Problémy s tímto pojištěním ovšem nastávají v době krize, kdy tyto pojistitelé téměř nepojišťují. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifické pojištění je nutné mít i specifickou trpělivost, neboť prověřování společností, které chcete pojistit, může trvat delší dobu.