Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Analýza pojistné smlouvy může předejít problémům

Analýza pojistné smlouvy představuje soubor prací. Obvykle se analyzuje více pojistných smluv najednou. Před samotnou analýzou informujeme klienta o těchto obecných skutečnostech:

  1. Podkladem k sestavení analýzy jsou kopie pojistných smluv dodané klientem.
  2. Nemůže být brán zřetel na to, zda obsah pojistné smlouvy přesně odpovídá požadavkům klienta na pojištění. Pro zjištění potřeb každého klienta je nutné provést rizikovou prohlídku.
  3. Možná „slabá místa“ jsou stanovena s ohledem na naše empirické zkušenosti s trhem v ČR a na současné trendy v pojišťovnictví. Kladně hodnotíme místa, kde je pojistná ochrana na odpovídající nebo vysoké úrovni.
  4. Odhadneme případnou možnou výši úspor na pojistném. Skutečnou úsporu (je-li možná) lze posuzovat až po provedení rizikových analýz a přesném stanovení potřeb a požadavků na pojistné krytí.
  5. Pojistnou smlouvu analyzujeme z hlediska předmětů pojištění, limitů plnění, spoluúčastí a výběru pojistných nebezpečí. Tento stav zdokumentujeme v přehledných tabulkách v kontextu s předloženými pojistnými smlouvami.

Číst dále

Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Riziková prohlídka – základ pojistné smlouvy

Obvykle už na začátku spolupráce můžete o svém pojišťovacím makléři zjistit, zda je opravdovým odborníkem či nikoliv. Jeho první pracovní činností by mělo být provedení rizikové prohlídky. Nemusíte se toho názvu obávat. Vztahuje se výhradně k pojištění. Zjišťuje nebezpečí a jejich míru rizika. Zjišťuje plnění norem, předpisů a zákonných požadavků vztahujících se k požární ochraně a bezpečnosti práce. Zkoumá výrobní a jiné procesy ve společnosti.

Zpravidla trvá více než dvě hodiny a musí se jí účastnit osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Má-li nám riziková prohlídka přinést potřebné informace, je nutné jí věnovat dostatek času.

Číst dále