V pojištění majetku defiluje celý soubor pojistných produktů sloužících k zajištění finančních prostředků z pojistné smlouvy za předpokladu vzniku pojistné události. Pojistné události vzniknou tehdy, dojde-li k účinkům pojistných nebezpečí, uvedených v pojistné smlouvě na pojištěné předměty a současně vznikne povinnost pojistitele plnit.

Pojištění majetku lze také nazvat neživotním pojištění. Majetek může být ve vlastnictví firmy nebo ve vlastnictví fyzických osob. Každý kdo vlastní majetek a má obavu, že o něj může z nějakých příčin přijít, nebo že mu může být zničen při živelních pohromách, může své potřeby zajistit svůj majetek definovat pojmem pojistný zájem.

Pojištění majetku
Pojištění majetku

Pojistný zájem je, dle § 2761 cituji: „Oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.“ Někteří pojistitelé tuto v zákoně stanovenou definici upravují na oprávněnou potřebu ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím. Platí samozřejmě to co je v zákoně.

Pro sjednání pojištění majetku je nutné znát pojistné částky. To může být někdy problém. Pokud se sjednává pojištění na novou hodnotu, je nezbytné, aby v pojistné smlouvě byla uvedena nová hodnota (hodnota, za kterou lze stejnou novou, nebo podobnou novou věc pořídit právě v době sjednávání pojistné smlouvy) a to i tehdy byla-li pojišťovaná věc pořízena za hodnotu, která je od současné nové hodnoty odlišná.

Pokud není tento princip dodržen, neměla by být pojistná smlouva vůbec sjednána. Nemá smysl platit pojistné za něco, co ve své podstatě přinese jen problémy při vzniku pojistné události. Pojistitel rád uplatní ujednání o podpojištění, které je na ty po případy přesně zákonem definováno a poskytne nižší pojistné plnění, než kdyby bylo v případě, kdy by byla pojistná částka uvedena správně.

Definice podpojištění: § 2854. Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.