Ač je stanovení nové hodnoty (znovupořizovací hodnoty) nemovitosti poměrně jednoduchou procedurou setkáváme se často s chybami, které ve výsledku ovlivňují velmi významně kvalitu uzavřené pojistné smlouvy.

Hodnotu pojistných částek nemovitostí vypočítáváme na cenu reprodukční (hodnota závěrečné faktury komplexně vystavěné novostavby k datu ocenění bez odpočtu opotřebení).

Pojištění SBD a SVJ
Pojištění SBD a SVJ

Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje jednotná metodika oceňování staveb, zákon o ocenění nemovitostí 151/1997 s prováděcí vyhláškou, (dnes platí verze 121/2000 s prováděcí vyhláškou 540/2002) umožňuje několik přístupů k ocenění nemovitostí), je nutno posuzovat toto stanovení pojistných částek za poměrně přesné, ale nikoliv jediné možné.

Při použití této metody jsou základními vstupními parametry:

  1. obestavěný prostor v m3
  2. hodnota za m3 dle charakteru a účelu nemovitosti (kód specifikace)
  3. koeficienty – polohy, stavebních materiálů a technologie výstavby (k1, k2, k3)

Za budovu je považována trvalá stavba, která je spojena se zemí pevným základem, tj. nemovitá stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. Budova umožňuje vstup a pobyt lidí a má určitou trvalou hodnotu.

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, nebývá za budovu považována stavba dočasného charakteru – např. stavební buňka, nafukovací hala, stan. Za budovu lze rovněž považovat sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně a technicky uspořádána, že může samostatně plnit funkci budovy.

Za ostatní stavby jsou pro účely pojištění považovány následující stavby – přístřešky, spojovací mosty, rampy, sila a bunkry, zděné nebo betonové komíny, kanály a šachty, oplocení všeho druhu, zpevněné plochy, komunikace, inženýrské sítě, mosty, apod.

Je tak nesmírně důležité stanovit správně pojistné hodnoty nemovitostí (budov) a specifikovat především ostatní stavby, které nejsou-li uvedeny v pojistné smlouvě, jsou nepojištěné. Významným faktorem kvalitní pojistné smlouvy se dnes stávají připojištění, která se standardně nenabízejí. Jedná se například o pojištění nákladů spojených s únikem pitné vody, opravu potrubí mimo dům, poškození zateplené fasády zvěří, jakékoliv poškození strojních a elektrických součástí domu, atd.