Odpovědnost za škodu je definována zákonem. Ve starém OZ se odpovědností za škodu zabývalo 35 paragrafů, v NOZ je to 77 paragrafů. Je zřejmé, že se jedná samo o sobě o dost komplikovaný vztah škůdce a poškozeného.

Nejlepší situace nastává, pokud se obě strany – poškozený a škůdce – dokáží shodnout kdo je kdo a současně umí stanovit míru zavinění a spočítat její výši (nejlépe v penězích), nemusejí se obracet na soud, který rozhoduje v případech, kdy k výše uvedenému nemají poškozený, nebo škůdce způsobilost a vůli.

Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu do toho vztahu dvou stran přivádí třetí stranu (pojistitele), který vše zkomplikuje. V pojistných podmínkách rovnou zakáže svému klientovi uznat své zavinění, nebo se s poškozeným dohodnout na výši škody. To zkrátka bez souhlasu pojistitele nejde. Pojistitel požaduje po poškozeném, aby dokázal v čem jeho klient (škůdce) porušil právní povinnost, která v příčinné souvislosti vedla ke vzniku škody. Dále požaduje přesné vyčíslení škody a odůvodnění její výše. Jak sami vidíte, není to nic jednoduchého.

Pro zjednodušení můžeme stanovit dva druhy odpovědnosti. Obecná odpovědnost a provozní odpovědnost. Obecná odpovědnost je subjektivní odpovědností. Platí zde tento model. Porušení právní povinnosti (ze zákona, ze smlouvy, z dobrých mravů) způsobí vznik škody a škůdce je povinen nahradit škodu a to uvedením do předešlého stavu nebo zaplacením peněžité částky. U obecné odpovědnosti existuje celá řada možností, kdy se může škůdce vyvinit. Je to především nutná ochrana, krajní nouze nebo vyšší moc.

Provozní odpovědnost je objektivní odpovědností. Takto zní § 2924: Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo. Zatímco u obecné odpovědnosti je poměrně dost možností vyvinit se u provozní odpovědnosti je jen jedna. Dá se ale uplatnit v mnoha situacích.