Firemní pojištění lze rozdělit na několik skupin. První, základní dělení, je rozdělení na životní a neživotní pojištění. Jedná se o dělení z legislativního pohledu na pojištění. Druhé dělení je ryze obchodní. Rozděluje pojištění na retailové (pojištění na rodné číslo) a firemní (pojištění na IČ).

Je zřejmé, že první dělení na neživotní a životní nemá na druhé dělení žádný vliv. Existuje tak firemní pojištění životní i neživotní, stejně tak obě tyto kategorie pojme i pojištění retailové.

Firemní pojištění je tak jasně vymezeno. Do tohoto segmentu pojištění tak lze zahrnout všechna pojištění, která lze sjednat pro firmy (na IČ).

Firemní pojištění
Firemní pojištění

Většina pojistných produktů je koncipována tak, aby se daly náklady vynaložené na úhradu pojistného úspěšně uplatnit jako náklady daňově uznatelné. To ovšem neplatí zcela a úplně. Vždy o konkrétním nákladu na pojištění rozhoduje příslušný Finanční úřad.

Tak například z pojištění D&O (Directors and Officers Liability) vyplývají dvě otázky na které každý finanční úřad reaguje jinak. Jedná se, v případě pojistného plnění, o nepeněžitý příjem zaměstnance / statutárního orgánu, který by měl podléhat zdanění? Představuje pojištění jako takové daňově uznatelný náklad společnosti? Při komunikaci s různými FÚ bylo zjištěno, že každý finanční úřad to posuzuje jinak a bohužel se nejedná o záležitost, ke které by se FÚ musel závazně vyjadřovat.

Firemní pojištění se sjednává obvykle spíše pod tlakem okolních obchodních partnerů (např. bankovní úvěry, se zástavním právem a nutností zastavený majetek pojistit), než z pocitu nutnosti, nebo nevyhnutelnosti si svůj majetek pojistit. Funguje-li současný pojistný trh tak, že klienti musejí bojovat o pojistné plnění, na které mají nárok, je tento stav nevhodný nejen pro klienta (nedůvěra v pojištění) ale především pro pojistitele, kteří si svými postoji při likvidaci pojistných událostí vytvářejí předpoklady pro snižování pojistného kmene.

Tento stav je do jisté míry zapříčiněn také touhou některých klientů získat pojistné plnění nečistým jednáním nebo dokonce pojistným podvodem.