Informace o zpracování osobních údajů společností KFD makléři s.r.o. (správcem osobních údajů) a informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) Vám poskytujeme tyto informace:

Správce osobních údajů

KFD makléři s.r.o., Staré Místo 68, 506 01 Jičín, IČ:260 00 725,
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19111
Kontaktní údaje na zástupce správce: Ing. Vladimír Fortelka, tel: 736 777 432, e-mail: kfd@kfd.cz

Subjekt osobních údajů, osobní údaj, zdroj osobních údajů, účel zpracování a právní základ pro zpracování:

 1. Při výkonu „zprostředkování pojištění“ dle platných právních předpisů spravujeme osobní údaje těchto subjektů:
  • fyzické osoby, které nás zplnomocnily k zastupování, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké
  • zaměstnanci právnických nebo fyzických osob (pojišťoven a všech ostatních podnikatelských subjektů)
 2. Charakter osobních údajů:
  • identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo
  • kontaktní údaje – bydliště (sídlo), adresa, telefon, e-mail
  • ostatní údaje spojené se „zprostředkováním pojištění
  • u vlastních zaměstnanců údaje, které jsou povinnou náležitostí mzdového listu a další údaje potřebné pro plnění zákonných povinností ve vztahu ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
 3. Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů nebo od jiných správců (zaměstnanců právnických nebo fyzických osob).
 4. Osobní údaje získáváme výhradně za účelem plnění našich zákonných povinností, dle „Nařízení“ článku 6. Odstavce 1. Písmene b) když je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 5. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů je zejména Zákon o obchodních korporacích č.
  90/2012 Sb., Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Zákoník práce č.262/2006 Sb., Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích č. 38 /2004 Sb, a jiné.
 6. Společnost KFD makléři s.r.o. nezpracovává údaje pro marketingové účely, ani osobní údaje k těmto účelům dále neposkytuje jiným správcům.
 7. Ke zpracování osobních údajů k účelům podle odst. 4 a ke splnění povinností, stanovených právními přepisy podle odst. 5, nepotřebujeme souhlas subjektu údajů, a to bez ohledu na formu zpracování.

Příjemci, nebo kategorie příjemců osobních údajů

 1. Státní orgány, resp. další subjekty v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, soudní komisaře, insolvenční správce apod;
 2. Pojišťovny, samostatní likvidátoři pojistných událostí a zaměstnanci právnických nebo fyzických osob, všichni v pozicích dalších správců.

Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány

 1. Společnost KFD makléři s.r.o. zpracovává osobní údaje minimálně po dobu trvání existence některého z důvodu, pro který společnost KFD makléři s.r.o. osobní údaje spravuje, tj. po dobu trvání smluvního vztahu a v souladu se zákonnými předpisy.
 2. Pokud pominou důvody pro správu osobních údajů, provádí společnost KFD makléři s.r.o. správu osobních údajů již pouze v podobě archivace, po dobu nezbytnou ke splnění zákonných lhůt pro archivaci, a dále ke splnění zákonných povinností v rámci zákonných promlčecích lhůt.
 3. Po uplynutí lhůt podle odst. 1. a 2. provádí společnost KFD makléři s.r.o. výmaz osobních údajů, které jsou uloženy elektronicky, v případě papírové archivace provádí řádnou skartaci.

Práva subjektu údajů

I. Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo získat od společnosti KFD makléři s.r.o. potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

II. Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby bez zbytečného odkladu došlo k opravě nepřesného osobního údaje, který se ho týká. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

III. Právo vznést námitku
Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti
zpracování.

IV. Právo na výmaz
Pokud se jedná o zpracování osobních údajů mimo rámec zákonného zpracování pro splnění právní
povinnosti, má subjekt údajů právo na to, aby bez zbytečného odkladu došlo k vymazání osobního údaje, který se daného subjektu údajů týče.

V. Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na to, aby došlo k omezení zpracování.

VI. Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů na jiného správce podle čl. 20 Nařízení.

VII. Právo na informace v případě porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí společnost KFD makléři s.r.o. toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

VIII. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno „Nařízení“.