Informace o pojišťovacím zprostředkovateli podle § 88 zákona č. 170/2018 Sb.

Obchodní firma a sídlo:

KFD makléři s.r.o.
Staré Místo 68
506 01 Jičín

zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 19111

IČ 26000725
DIČ CZ26000725

Označení registru, v němž jsme zapsáni:

Registrace ze dne 17. 5. 2005 MF ČR. V registru pojišťovacích zprostředkovatelů jsme vedení pod číslem: 012223PM
Zápis v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na internetových schránkách ČNB, nebo přímo na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Jsme pojišťovacím zprostředkovatelem a vystupujeme jako samostatní zprostředkovatelé a to výhradně v pozici pojišťovacího makléře.

Pojišťovny, které s poptávkami oslovujeme jsou uvedeny na našich webových stránkách www.kfd.cz.

Informace o majetkovém propojení:

KFD makléři s.r.o. nemá u žádné pojišťovny, se kterou bude zákazník sjednávat pojištění, přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu.

Žádná pojišťovna, se kterou bude zákazník sjednávat pojištění, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti KFD makléři s.r.o..

Informace o způsobu vyřizování stížností zákazníků:

Stížnost lze podat ústně nebo písemně na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz. Žalobu na pojišťovacího makléře lze podat u věcně a místně příslušného soudu. Lze využít řešení sporu prostřednictvím finančního arbitra www.finarbitr.cz, nebo prostřednictvím České obchodní inspekce www.coi.cz.

Informace o povaze odměny pro zprostředkovatele pojištění a o tom kdo ji poskytuje:

V tomto sjednávaném pojištění nebo změně pojištění jsme odměňováni výhradně pojišťovnou, provizí z pojistného, které zaplatí pojistník (pojištěný).

Informace o jednání na základě smlouvy

Jednáme výhradně na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem, přičemž zákazník obdrží jedno vyhotovení smlouvy. Součástí smlouvy je plná moc udělaná zákazníkem naší společnosti KFD makléři s.r.o.

Jiné informace:

KFD makléři s.r.o. jakožto pojišťovací makléř, nikdy nesjednává (nepodepisuje) pojistné smlouvy za pojistitele a ani za zákazníka. Stejně tak neprodává žádné pojistné produkty, kteréhokoliv pojistitele z evropského ani geograficky jiného pojistného trhu.