Obecná odpovědnost
Vladimír Fortelka Žádné komentáře

Problematika „odpovědnosti“  je velmi složitá a to především při posuzování, zda je škůdce za vzniklou škodu odpovědný nebo není. Jak jistě víte, od roku 2014 platí nový Občanský zákoník (NOZ). Ve starém OZ se odpovědností za škodu zabývalo 35 paragrafů, v NOZ je to již 77 paragrafů. Nám nyní postačí zmínit se o dvou pojmech. O obecné odpovědnosti, která je subjektivní a vždy se u ní posuzuje zavinění a o provozní odpovědnosti, která je odpovědností objektivní. Zavinění se neposuzuje. Existuje zde ovšem možnost „vyvinit se“ dle zákonem definovaných podmínek. Provozní odpovědnosti se budu věnovat v následujícím příspěvku.

Jak funguje obecná odpovědnost?

Platí toto tvrzení: Povinnost nahradit újmu (škodu) vznikne tehdy, byla-li porušena povinnost a v příčinné souvislosti s porušením povinnosti vznikla újma (škoda) a současně nenastala situace, která vylučuje povinnost škodu nahradit.

Obecná odpovědnost

Vznik škody v příčinné souvislosti s porušením povinností stanovuje povinnost nahradit vzniklou škodu (újmu).

Typy škod a způsoby jejich náhrad.

 • Majetková újma (škoda) – představuje jakoukoli ztrátu na majetku. Nejedná se přitom pouze o škodu skutečnou (výše, o kterou se hodnota majetku snížila), ale i o ušlý zisk (výše, o kterou se hodnota majetku nezvýšila, ačkoliv měla).Náhrada majetkové újmy: preferuje se náhrada škody uvedením do původního stavu. Je ale možné zvolit náhradu peněžitou (§ 2951).
 • Nemajetková újma (škoda) – za nemajetkovou újmu lze považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Jedná se o újmu na zdraví, cti, soukromí osoby apod. Následky této újmy bývají zpravidla velice závažné a v konečném důsledku se mohou projevit i v majetkových poměrech poškozeného.Náhrada nemajetkové újmy: má být zvoleno takové řešení, které umožní způsobenou újmu dostatečně účinně odčinit. Jestliže takové řešení není možné, má být náhrada újmy poskytnuta v penězích (§ 2951).

Nutnost s přílišným očekáváním. To je pojištění odpovědnosti za škodu.

Pokud se rozhodnete sjednat pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) počítejte s tím, že si pojišťovna vyhrazuje právo odmítnout pojistné plnění pokud bez jejího souhlasu uznáte svou odpovědnost, nebo nahradíte poškozenému vzniklou újmu. Do komplikovaného vztahu „poškozený vs. škůdce“ vstupuje třetí strana. Pojišťovna, která si sama moderuje řešení škody.

Obecná odpovědnost

Pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu získává vždy poškozený.

Takto obvykle probíhá nahlášení a likvidace škody odpovědnostního pojištění (příklad – poškození věci třetí osoby):

 1. Před nahlášením vzniku škody do pojišťovny je nutné přesně vědět:
 • Datum, místo a čas vzniku škody a odhad výše škody.
 • Přesná identifikace poškozeného (název/jméno, adresa, kontaktní údaje) – poškozený bude muset následně vyplnit formuláře o škodě a komunikovat sám podle potřeby s pojišťovnou.
 1. Pojišťovna bude potom požadovat například:
 • Písemné vyjádření škůdce, zda za vzniklou škodou odpovídá a pokud ano, tak proč?
 • Předložení fotodokumentace, byla-li pořízena.
 • Vyjádření odborného servisu o příčině vzniku škody a stanovení rozsahu poškození (zda-li se dá poškozená věc opravit nebo ne).
 • Prohlédnout si poškozenou nebo zničenou věc.
 • Další dokumenty (pořizovací doklady, doložení vlastnictví atd. podle požadavku pojišťovny).
 • Písemné vyjádření poškozeného v čem spatřuje zavinění škůdce.

Umíte se dobře orientovat v problematice odpovědnostních škod? Je Vám jasná obecná odpovědnost?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *